Tom Faison
RealEstateInDC, LLC
tom@realestateindc.com
Phone: 202-255-5554
www.realestateindc.com
220 7th Street, SE
Washington, DC 20003

214 8th Street, SE
Washington, DC 20003
Tom Faison
RealEstateInDC, LLC
tom@realestateindc.com
Phone: 202-255-5554
www.realestateindc.com
220 7th Street, SE
Washington, DC 20003

214 8th Street, SE
Washington, DC 20003